Zemāk varat lejuplādēt skolas dokumentus

Pirmsskola

FInansējumu atbalsta

PROJEKTS NR. KPFI-15.1/15 "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PRĪVĀTĀS VIDUSSKOLAS "RĪGAS FRANČU SKOLA"ĒKĀ" TIKS PABEIGTS 2013. GADA OKTOBRĪ.

85% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTA CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS PAR 74385,49kg CO2 TONNĀM GADĀ